Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/sp7skie/public_html/sp7skierniewice.pl/old/modules/mod_susnet_likebox/mod_susnet_likebox.php on line 18

Informator Kulturalny

Informacje

Użytkowników:
2
Artykułów:
415
Odsłon artykułów:
858493

Kompetencje Dyrektora szkoły

 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
    Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) Zatrudnienie i zwolnienie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

b) Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły.

c) Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników szkoły.

2. Dyrektor szkoły jednoosobowo reprezentuje placówkę w stosunkach zewnętrznych.

3. W ramach reprezentacji, o której mowa w ust. 2 Dyrektor szkoły jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających
w dyspozycji szkoły zgodnie z jej rocznym planem finansowym,
z zachowaniem przeznaczenia powyższych środków wynikającego z postanowień powyższego planu.

4. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący szkołę prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych szkoły przez organy wykonawcze organu prowadzącego szkołę, Dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.

5. W razie korzystania przez szkołę z obsługi świadczonej przez powołane na mocy odrębnych przepisów jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkoły, jednostki te mogę udzielić pomocy Dyrektorowi szkoły w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ust 4 wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym szkołę ponosi jej Dyrektor.

6. Zasady przewidziane w ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym szkoły.

7. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez szkołę wyłączną

odpowiedzialność ponosi Dyrektor szkoły.

8. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 7 Dyrektor szkoły odpowiada w szczególności za:

a) prawidłowe, zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego
i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,

c) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu,

d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu prowadzącego szkołę, objętych rocznym planem finansowym szkoły.

9. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem szkoły.

10. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 7-9 Dyrektor szkoły podlega nadzorowi organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

11. Dyrektor kieruje szkołą, a w szczególności kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły:

a) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.

b) Powołuje nauczycieli na stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w zależności od potrzeb.

c) Opracowuje przydział czynności dla wszystkich pracowników szkoły.

d) Kieruje nauczycieli na kursy metodyczne, studia podyplomowe i inne formy kształcenia zawodowego.

e) Sprawuje nadzór nad biblioteką szkolną.

f) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów ogólnych.

12. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro - zdrowotne.

13. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku przez dzieci zamieszkujące
      w obwodzie szkoły zgodnie
z Ustawą o Systemie Oświaty.

a) Zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.

b) W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora uczeń może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

14. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Szkoły, z Radą Rodziców,
     a w szczególności:

a) Zwołuje i przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej.

b) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.

c) Może uczestniczyć w obradach Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego
    z głosem doradczym.

d) Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razu w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego i informacji o działalności szkoły.

e) W przypadku niezgodności z prawem uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymuje ich wykonanie.
O wstrzymaniu się od wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

f) Dyrektor jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania umotywowanego wniosku Rady Pedagogicznej w sprawie odwołania wicedyrektora szkoły lub nauczyciela z innej funkcji kierowniczej
w szkole.

15. Realizuje zadania związane z procedura awansu zawodowego nauczycieli.

16. Zapewnia odpowiedni stan BHP.